Miljöpolicy

Axonite ska högaktivt delta i utvecklingen av produkter med så liten miljöbelastning som möjligt.

Axonites produkter ska bidra till en långsiktigt god miljö genom att tillverka och marknadsföra högkvalitativa ytskyddsprodukter som skyddar samt ökar trivselfaktorn.

I Axonites verksamhet ska största möjliga miljöhänsyn tas samt eftersträva en ständig förbättring utöver vad miljölagstiftningen kräver. Detta innebär att Axonite ska: 

  • Minimera miljöpåverkan från Axonites tillverkningsprocesser genom att hushålla med naturresurser och göra processerna mer slutna.
  • Minimera uppkomsten av restprodukter och avfall.
  • Utveckla och marknadsföra miljöanpassade produkter som uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
  • Undvika farliga ämnen i produkterna så långt detta är tekniskt möjligt.
  • Försäkra sig om att leverantörer och entrepenörer uppfyller högt ställda miljökrav.
  • Ge öppen och saklig information om Axonites miljöarbete till anställda, kunder, myndigheter och övriga intressenter.
  • Förebygga eventuella miljöolyckor och på förhand bedöma och ta hänsyn till miljökonsekvenserna innan ny verksamhet påbörjas.