Axonite Fasad

Bindemedlet består av en polymerisk emulsion, speciellt anpassad för sitt användningsområde. Fyllnadsmedlet i AXONITE består av kvartssand.

 • Axonite kännetecknas av elasticitet, temperaturstabilitet, utmärktavidhäftningsegenskaper och åldringsbeständighet. Axonite är ånggenomsläppligt.
 • För särskilda ändamål kan materialet göras flamskyddat.
 • Vägledning vid projektering
 • Lämpliga underlag kan vara plåt, aluminium, stål, byggboard, trä, betong, asfalt eller cellplast.
 • Applicering: Påläggning med murarverktyg eller sprutning.
 • Beläggningen kan sprutas på plats, alternativ fabrik.
 • Ytstrukturen kan ändras efter önskemål.
 • Axonite förekommer i flera standarkulörer. Andra kulörer på särskild begäran.

 

Tester

Accelererad åldring:
Test nr 1: Metod: ”Correlation to natural weathering” klimatskåp QUV 2000 tim, varav 1000 ljustimmar vid 60 grader C och 1000 timmar mörker med temp 40 grader C och kondensation.
Resultat: Kulörförändring 1.2 NBS enheter. Glansförändring ej mätbar.

Test nr 2: Metod:

Klimatpåverkan i klimatskåp Feutron typ 3031 med UV lampa på 375 W. 300 temperaturväxlingar i perioder om 6 timmar mellan +60 grader C och -10 grader C med kondensation och frysning. Samtidigt UV bestrålning under 375 timmar, medelvärde 9000 lux.
Resultat: En något ökad klarhet i färgen kunde iakttas. Hårdhetsökningen bar 1%. Samtliga provstycken kunde utan sprickbildning eller smulning böjas kring en axel med diametern 32 mm.

Vidhäftningstest

Foghållfasthet vid rumstemperatur testrapport Pr R 82/1056

1. Cellplast + AXONITE ……899 k PA
Brottbild: 90% i cellplast, 10% i cellplastens ytskikt intill AXONITE

2. Plåt + AXONITE ……1476 k PA
Brottbild: 100% i ytskiktet av AXONITE

Diffusionsmotstånd

IUC-rapport 84-993-47, Z=2 100 s/m

Jämförelse:

 • Asfaltboard= 5000 s/m
 • Gipsskiva= 3000 s/m
 • Spånskiva= 25000 s/m

Brandklassning

Brandklass 1 ytskikt (NT Fire 004)

 


Några argument för användandet av Axonite-Fasad
En AXONITE puts är ånggenomsläpplig men vattentät. En egenskap av stor betydelse i synnerhet vid renovering av tidigare putsade fasader. AXONITE har mycket god vidhäftning till de flesta underlag s.s betong, tidigare målade eller putsade ytor, trä, galvaniserad plåt, aluminium och stål.Mycket god kulörbeständighet, endast oxidpigment ingår.
Förutom 37 st. standard kulörer, kan på särskild begäran NCS färgindex erbjudas. AXONITE puts är elastisk och har därför mindre benägenhet att (vid en jämförelse med övriga typer av puts som finns på marknaden), förete tendenser till sprickbildningar i putsskiktet vilket oftast är ödesdigert vad avser putsens livslängd. Detta gäller i synnerhet vid en applicering på en tidigare putsad yta.

Några tekniska data hos det ingående bindemedlet:

 • Tensile strength (SIS 162202). 741%
 • Tensile stress (SIS 162202) …1,17 Mpa
 •  Hardness -Shore A ……………40
 • Bibehållen i hög grad av elasticitet även efter åldring. Se testrapport!
 • Appliceras genom sprutning med på marknaden vanligen förekommande putssprutor. Strukturen kan varieras efter önskemål.
 • AXONITE puts klarar högt ställda krav på åldringsresidens genom effektivt UV-skydd och sin förmåga att motstå påverkan av koldioxid och s.k surt regn.
 • Ytor putsade med AXONITE kan tvättas med vanlig tvättutrustning i kombination med alkaliskt tvättmedel.
 • En AXONITE puts kan övermålas.
 • Armeringsjärn erfordras ej.
 • Som förberedelse av en yta som skall AXONITE-putsas krävs som regel endast en rensopning eller borttagning av löst material när det gäller äldre putsade eller målade underlag. I de fall där oljesot förekommer rekommenderas en tvättning.
 • AXONITE-FASAD innehåller ej ur arbetshygienisk eller miljösynpunkt några vådliga ämnen. Se utfärdade produktblad.

 


Övrigt:

AXONITE kan på grund av risk för försämrad vidhäftning ej anbringas på underlag av siliconpolyester-baserade lackfärger. Förekommer vanligast på lackad plåt. Där tveksamhet råder bör en vidhäftningstest företas. Vidhäftningen är även dålig på underlag av glasfiberarmad plast.

OBS! Underlag av glödtrådsskuren cellplast går utmärkt att applicera AXONITE på då cellplasten genom skärningsförfarandet har öppna celler i ytan.Kostnaden för materialet till AXONITE FASAD är högre än många andra konventionella putsmaterial. Denna kostnadsskillnad uppvägs dock av en betydligt lägre materialåtgång. Vid en åtgång av 3 kg/m2, vilket är normalt för erhållande av en fullgod täckning och normal struktur har kostnaden utjämnats.
Arbetsförfarandet är enkelt och tidsåtgången avsevärt lägre vilket innebär att en mindre mängd material behöver bearbetas med resultat av ett lägre jämförspris per m2 för AXONITE fasadputs än för en fasad putsad med ett annat material.

Vid större ilagningar med beräknat stor åtgång av lagningsmassa, är det att rekommendera att dessa utförs med kalk-cement bruk för att hålla kostnaderna nere.Smärre lagningar utförs enklast och billigast med den färdigblandade AXONITE-Fasadmassan. Vid slutbedömning av kostnadsaspekten bör läggas in de tekniska egenskaperna hos AXONITE FASAD.
Hållbarheten, kulörvalet som i de flesta fall kan överensstämma med önskemålet att återge en fasad dess ursprungliga utseende samt fördelen att kunna anbringa ett nytt putsskikt på en ur byggnadshistorisk synpunkt svårrenoverad byggnad. AXONITEN´S speciella egenskaper möjliggör detta.

 

Rekommendation för applicering Axonite-Fasad

 

Axonite Fasadputs
Till beläggning på nya liksom gamla fasader: antingen av aluminium, plåt, trä, fiberplatta, sten eller betong.

Förbehandling: 
Plåt: Galvaniserad ny plåt tvättas i 10% fosforhaltig syra , efter vilken den rengörs med vatten. Gamal plåt kan rengöras med alla lämpliga tvättmedel som finns ute på marknaden. Spola plåten ren och låt den torka ordentligt före applicering.

Aluminium: Samma som gammal galvaniserad plåt. Ytor som redan är målade eller lackerade. Rengörs på samma sätt som med normala målarjobb; ett alkaliskt avfettningsmedel. Eftersom vissa färger innehåller tillsatser av silikon är det välbetänkt att testa vidhäftningen först.

Skivor av fiberplatta, trä eller andra porösa material. Inget speciellt förfaringssätt vad gäller rengöring är nödvändigt. Smuts och dammpartiklar avlägsnas.

Tillämpning.
Sprutningen utförs med trattspruta (typ TUMAC) eller spackelspruta för tryckluft eller med Volumair:s turboluftsystem. Förbrukning av material: Ungefärlig 3-5 kg/m2 enligt önskad struktur.
Blandningen kan även appliceras med murslev. Ytbehandlingen kan utföras på arbetsplatsen eller i fabrik.

Ytstruktur.
Vid sprutning, så kan en varierande struktur erhållas med reglering av luftströmmen eller material. Således, både en fin eller en grov struktur kan uppnås.

Torktid.
Utomhus: 0,5-2,0 timmar, beroende på temperatur och vindförhållanden. Inomhus: Ungefär 2 timmar.

Övrigt.
Vid applicering bör ytans temperatur ej understiga +12 grader C. I förekommande fall rekommenderas övertäckning / uppvärmning. Observera att underlaget måste vara torrt före applicering. Gäller även utförda spacklingsarbeten.

Varuinformation Axonite Fasadputs

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn AXONITE-Fasadputs (Ytbeläggningsmassa)
Produktkod: 302
Leverantör: Axonite AB, Industrivägen 32,
931 44 Skellefteå
Tel 0910-172 95, Fax 0910- 77 55 05
Ring för ytterligare information om produkten

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

Märkningspliktiga ämnen: Inga.
Ej märkningspliktiga ämnen: Ämne.
Mjukgörarfri copolymer dispertion av akrylat och styren
Vatten
Filler
Naturlatex
Oxidpigment
Konserveringsmedel
Skumdämpare
30-100
30-100
80-100
30-100
5-15
< 2%
< 2%

3. FARLIGA EGENSKAPER
Inga idag kända

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:
Hudkontakt:
Kontakt med ögon:
Förtäring
Ingen åtgärd.
Spola med mycket vatten.
Spola med mycket vatten.
Kontakta läkare
5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Ingen åtgärd.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL /OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Pumpa bort det mesta möjliga. Samla resten med fuktighetsbindande medel, typ sågspån. Överbliven vätska kan hällas i avlopp enl. lokala myndigheters anvisningar.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:
Lagring:
Inga speciella krav.
Förvaras frostskyddat.

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Skyddshandskar, -glasögon, -kläder rekommenderas.

9.FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Kokpunkt (grader C) 100
Smältpunkt (grader C) —–
Sönderdeln. temp.(grader C) —–
Flampunkt (grader C) —–
Självantändningstemp. (grader C) —–
Brännbarhet (fast, gas) —–
Explosiva egenskaper —–
Explosionsgränser —–
Oxiderande egenskaper —–
Ångtryck (kPa) 23 vid 25 grader C
Ångdensitet (luft =l) —–
Densitet (kg/m3) 1600
Relativ densitet —–
Löslighet i vatten —–
Fördelningskoefficient —–
Oktanol / vatten —–
Ph i brukslösning (%) 8
Färg/lukt/form/etc. Trögflytande, färgad, svag lukt

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabil.

11.TOXIKOLOGISK INFORMATION
Vid sakkunnig hantering har inga skadliga verkningar noterats.

 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Ingen skadlig inverkan på naturen

 

13. AVFALLSHANTERING
Efter uppsamling komplettera med fuktighetsbindande medel, typ sågspån, samla upp och deponera enligt lokala föreskrifter.

 

14. TRANSPORTINFORMATION
Ej farligt gods.

 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Hälsofarlig, Nej. Miljöfarlig, Nej. Brandfarlig, Nej. Explosiv, Nej. Farosymboler, ej märkningsplikt.

Provning av fasadfärg / Protokoll Axonite-Fasad

Provning av fasadfärg
Er order:
1992-03-16

Uppdrag:
Bestämning av vattenånggemomgångsmotståndet

Specifikation
Provmaterialet, vilket levererades av Er, utgjordes av en liter fasadfärg betecknad ”Axonite Fasadfärg typ A”.

Provningens utförande
Bestämning av ånggenomgångsmotståndet utfördes enligt SS 021582.
För provningen bereddes 6 st cirkulära skivor av lättbetong med diametern ca 170 mm och tjockleken ca 30 mm. På 3 st applicerades fasadfärgen, åtgång ca 0,33 l/m2 och de övriga förblev obehandlade (referensprov).

Den relativa luftfuktigheten var 50% på utsidan av skålen och inuti skålen (som var mättad med kNO3) var den 92,5%. Provningen utfördes vid +23 grader C.

Provningsresultat

Material Provkroppnr Ånggenomgångs-
motstånd s/m
Ånggenomgångs-
motstånd g/mm*Hg*h*m2
LättbetongLättbetong med Axonite Fasadfärg typ A 1
2
3
Medelvärde:1
2
3
Medelvärde:
3,4*103
3,9*103
2,6*103
3,3*1035,7*104
6,2*104
7,4*104
6,4*104
1,1
0,9
1,4
1,26,2*10-2
5,7*10-2
4,8*10-2
5,6*10-2