Axonite Golvbeläggning
Axonite Golvbeläggning

Axonite Golvbeläggning

Golvbeläggningsmassa som är baserad på en polymerisk emulsion (Axonite) med mineraliska fyllnadsmedel. Tillhör Ysam-gruppen 0 och kännetecknas av god vidhäftning, slaghållfasthet, slitstyrka – även mot dubbdäck – och god resistens mot oljespill och syraangrepp.

UTFÖRANDE ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Halksäker yta
Axonite-M grundmassa med ett enfärgat toppskikt av Axonite-F
Industrihallar, garage, förråd, lastkajer, balkonger, sporthallar; där höga krav ställs på halksäkerhet.
Lackad yta
Efterbehandling gjord på ovanstående golv med lack
Lika ovan, där krav ställs på att det ska vara extra lätt att städa.
Utförande med flingor
Lika ovan, men med efterbehandling med både lack och flingor
Våtutrymmen, utställningshallar, korridorer, verkstadskontor.
Enbart toppskikt
Ytbehandling med enfärgad Axonite-F
Våtutrymmen, golv på mark, asfalttennisbanor, lekytor, garageinfarter, markering eller målning av parkeringsplatser och uppställningsytor.
Material – Konstruktion
Golvbeläggningsmassa som är baserad på en polymerisk emulsion (Axonite) med mineraliska fyllnadsmedel. Tillhör Ysam-gruppen 0 och kännetecknas av god vidhäftning, slaghållfasthet, slitstyrka – även mot dubbdäck – och god resistens mot oljespill och syraangrepp.Beläggningen utförs i två skikt. En grundmassa , betecknad Axonite-M, som efter härdning påförs ett ytskikt, betecknat Axonite-F.
För ilagning av hål eller sprickor i underlaget före beläggningen av Axonite-Feller där eljest en tjockare konsistens hos grundmassan är önskvärd, kan siktad sand 0-1 mm tillsättas.Friktionsmedel kan tillsättas i Axonite-F om speciella önskemål om högre friktion finns.Utseende – Kulörer:

Grå, blå, grön, brun eller röd. Andra kulörer på beställning. Dekorinslag kan ske med PVA-spån i olika kulörer.


 

Vägledning vid projektering

Lämpliga underlag är betong, asfalt eller trä – även hårt slitna sådana.Beläggningen kan i anslutning mot vägg utföras med hålkäl.

Reparation av gamla golv
Beläggningen är mycket lämplig för reparation av gamla, hårt slitna golv genom möjligheten att med grundmassan Axonite-M laga håligheter, sprickor och förslitningar. Dessutom kan justering av fall och ytplanhet utföras i samband med läggningen.

Ytskiktsbehandling
Axonite-F kan även användas direkt på befintligt underlag, i de fall en slitstark dammfri, tunnare ytbehandling önskas. Detta gäller i första hand golv, där inga krav på ytutjämning finns Lämpligt för våta utrymmen, markbundna golv, balkonger, asfalttennisbanor, lekytor, garageinfarter etc.

Arbetsutförande
På väl rengjort underlag påförs ett täckande skikt (ca 1-3mm) Axonite-M med bred golvspackel eller gummiraka. Efter torkningen av grundmassa (vilken tar 6-8 timmar) utförs en lätt slipning med sandpapper, slipkloss eller vid större ytor slipmaskin för att avlägsna eventuellea ojämnheter. Ytan dammsugs därefter.

Det färgsatta ytskiktet Axonite-F rollas därefter över beläggningsytan. Roller av korthårig typ är lämpligast. Torktiden för ytskiktet är 6-8 timmar, beroende på ventilation och temperatur. Deräfter om så önskas lack ev. med flingor.

Materialåtgång

 • Normal material för Axonite-M är 2,5-5,0 kg/m2.
 • För Axonite-F är åtgången normalt 0,5-0,7 kg/m2

 

Underhåll:

Axonite industrigolv rengörs genom sopning med sopmaskin, vattenspolning eller dammsugning. Eventuella skador är lätta att reparera.

 

Argument för användandet Axonite-Golv

Fördelar

 

 • Axonite Golv. En produkt baserad på en copolymer latexemulsion med mineraliska fyllnadsmedel. Ysam-grp 0.
 • Axonite Golv är en beläggning som passar alla typer av golv med varierande krav på hårdhet, portäthet/ diffusionsöppenhet, kemikaliebeständighet, dammfrihet samt ett stort antal kulörvariationer.
 • Axonite Golv fäster på de flesta underlag. Det kan läggas på befintliga – ofta gamla underlag av t ex betong, asfalt eller flintcote. Kan även läggas på vertikala ytor. Ett utmärkt alternativ till cementbruk vid tunna pågjutningar.
 • Axonite Golv är elastiskt. Kan appliceras på eftergivliga material. Sprickorna som uppstår t ex i samband med normal krympning av betong, tas upp av materialets elasticitet. Slag och stötar absorberas och vibrationer dämpas.
 • Grundmassan kan läggas från 1-3 mm upp till flera centimeter. Mycket lämplig att göra ilagningar av håligheter, sprickor och gropar. Även utmärkt för justering av ytplanhet och fall. Ger även en dämpande effekt på hårda underlag.
 • Axonite Golv kan läggas på golv som kräver fukt-genomsläpplighet, tex källare och andra markbundna golv.
 • Med sin höga nötningsbeständighet ett mycket bra alternativ vid ytbehandling av lager, förråd och produktionsytor.
 • Lätt att rengöra större ytor genom spolning. Kan med fördel användas i t ex omklädnings och våtutrymmen.
 • Axonite Golv innehåller inga skadliga ämnen. Applicering kan utföras under pågående drift, då ingen lukt, lättantändliga gaser eller andra störande kemikalier påverkar personal eller material, som finns i lokalerna.
 • Axonite Golv ger möjlighet till olika utföranden. Halksäker yta, lackad yta, utförande med flingor, enbart toppskikt. Ytterligare ett alternativ finns för dammbindning av betonggolv.

 


 

Rekommendation för applicering

 

 1. Generellt gäller att förarbete meddelst blästring, fräsning alt. slipning skall ske på samtliga underlag för att maximal vidhäftning skall uppnås, därefter noggrann rengöring. Använd gärna vattensköljning med våtsug alt. dammsugning. Gammal golvfärg som visar tendens till flagning avlägsnas med barkspade eller skrapstål före ovanstående.Oljiga eller grovt smutsiga betonggolv kan syratvättas med 3% saltsyralösning. Skölj noggrant efter all tvättning. Iaktta gällande skyddsföreskrifter vid arbete med syra. Vid asfalt gäller avfettning samt högtryck hetvattentvätt.
 2. Eventuella skador eller sprickor rengöres från allt löst material och ilagas med AXONITE-M. Slipa med grovt sandpapper efter torkning, samt dammsug.
 3. Prima golvet med AXONITE-Primer. Normalåtgång ca 1 liter per 7-12 m2 beroende på golvets sugförmåga. Använd roller, sopborste eller gummiraka.
 4. När primern har torkat kan AXONITE-F påföras. Använd långhårig roller eller gummiraka. Börja gärna med, att med pensel påföra AXONITE-F närmast väggar, socklar och andra ytor som behöver skyddas.Rollningen utföres i två skikt korsvis för att erhålla en jämn täckning. Låt torka mellan 1:a och 2:a varvet. Normalåtgång 0,5-0,8 kg/m2 för två varv. Asfaltytor och även andra ytor av porig karaktär exempelvis efter betongfräs, kan med fördel avjämnas med AXONITE-F-MASSA. Appliceras med gummiraka och ersätter ett varv med AXONITE-F enligt ovan.
 5. AXONITE-F är glanslös och har en torr karaktär. Önskas en yta med glans påföres en lack som kan vara en vattenbaserad lösningsmedelsfri polyuretan lack. Ytor som kräver tätare ytskikt och /eller högre glanstal lackas med vattenbaserad epoxylack. Tillsätt gärna akrylat flingor för golv i samband med lackningen. Följ anvisningar för utförandet angivna på emballagen.

 

Tänk på att AXONITE-F, AXONITE-M och AXONITE-Primer är vattenbaserade. Temperaturen på underlaget skall därför ej understiga +10 grader C. För rengöring av penslar mm gäller att detta måste ske innan materialet har torkat. All rengöring sker med vatten!
AXONITE produkterna är klassade som icke vådliga.

 

Skötselanvisning av Axonite-Golv

 

Allmänt:
Axonite Golvbeläggning ger ett golv med hög nötningsbeständighet. För att upprätthålla en hög trivselfaktor samt ett funktionellt golv, så rekommenderas nedanstående.

Dagligen:
Avlägsna lösa partiklar meddelst sop alt. dammsugning. Sanera spill av olje/ kemikalieprodukter enligt respektive produkts rekommendationer.

Veckovis:
Som ovan, samt avspolning med vatten och ev. rengöringsmedel. (Alkaliskt). Tvättning med skurmaskin utrustad med mjuk långhårig borste (ej stålborste) rekommenderas.

Observera: Om ev. fysiska skador, (slag-, riv,- frätskador), skulle uppstå rekommenderas lagning omgående med Axonite material för att förhindra förvärrande skada av underlaget, ytskyddet samt ett återställande av trivselfaktorn.


 

Varuinformation Axonite – F

 

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

 

Produktnamn AXONITE-F (Ytskikt för golv)
Produktkod: 101
Leverantör: Axonite AB, Industrivägen 32,
931 44 Skellefteå
Tel 0910-172 95, Fax 0910- 77 55 05
Ring för ytterligare information om produkten

 

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

 

Märkningspliktiga ämnen: Inga.
Ej märkningspliktiga ämnen: Ämne.
Mjukgörarfri copolymer dispertion av akrylat och styren
Filler
Vatten
Naturlatex
Pigment
Konserveringsmedel
Skumdämpare
30-100
60-100
30-100
30-100
5-15
< 2%
< 2%

 

3. FARLIGA EGENSKAPER
Inga idag kända

 

4. FÖRSTA HJÄLPEN

 

Inandning:
Hudkontakt:
Kontakt med ögon:
Förtäring
Ingen åtgärd.
Spola med mycket vatten.
Spola med mycket vatten.
Kontakta läkare

 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Ingen åtgärd.

 

6. ÅTGÄRDER VID SPILL /OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

 

Pumpa bort det mesta möjliga. Samla resten med fuktighetsbindande medel, typ sågspån. Efter flockning kan Axonite-F brännas. Överbliven vätska kan hällas i avlopp enl. lokala myndigheters anvisningar.

 

7. HANTERING OCH LAGRING

 

Hantering:
Lagring:
Använd skyddskläder, -glasögon, -handskar.
Förvaras frostskyddat.

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

 

9.FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

 

Kokpunkt (grader C) 100
Smältpunkt (grader C) —–
Sönderdeln. temp.(grader C) —–
Flampunkt (grader C) —–
Självantändningstemp. (grader C) —–
Brännbarhet (fast, gas) —–
Explosiva egenskaper —–
Explosionsgränser —–
Oxiderande egenskaper —–
Ångtryck (kPa) 2,3 vid 25 grader C
Ångdensitet (luft =l) —–
Densitet (kg/m3) 1400
Relativ densitet —–
Löslighet i vatten JA
Fördelningskoefficient —–
Oktanol / vatten —–
Ph i brukslösning (%) 4
Färg/lukt/form/etc. Något trögflytande, färgad dispersion med mycket svag lukt

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabil.

 

11.TOXIKOLOGISK INFORMATION
Vid sakkunnig hantering har inga skadliga verkningar noterats.

 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Ingen skadlig inverkan på naturen

 

13. AVFALLSHANTERING
Dispersion Axonite-F får ej orenat hällas i avlopp då bindemedlet genom kemisk flockning separeras från avloppsvattnet.

 

14. TRANSPORTINFORMATION
Ej farligt gods.

 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Hälsofarlig, Nej. Miljöfarlig, Nej. Brandfarlig, Nej. Explosiv, Nej. Farosymboler, Ej märkningsplikt.

 


Nötningsbeständighet hos primer + golvfärg

 

Er order
1991-11-04
Uppdrag
Bestämning av nötning

Specifikation
Provmaterialet, vilket levererades av Er, utgjordes av 3 st färdigtillverkade provkroppar med mått ca 105x105x14 mm. Enligt uppdragsgivaren utgjordes provkroppen underifrån av en platta av trä. Ovanpå träytan hade ett primerskikt applicerats och därefter ett skikt golvfärg benämnt ”ELKO T”.

Provningens utförande
Nötningen utfördes enligt SS 92 35 09 och klassificeringen enligt SS 92 35 51, utgåva 2, avsnitt 20 (nötning 3).

Provningsresultat

Nötningsförlust Prov 1 Prov 2
Förlust i mg efter nötning per cykel om:
200 varv 59 68
400 varv 45 42
600 varv 31 31
800 varv 32 29
1000 varv 27 29
1200 varv 27 26
1400 varv 22 22
1600 varv 26 26
1800 varv 26 22
2000 varv 22 23
2200 varv 20 20
2400 varv 20 20
2600 varv 20 18
2800 varv 19 18
3000 varv 18 17
3200 varv 19 19
3700 varv 44 40
4200 varv 36 37
4700 varv 34 34
5200 varv 38 32
5700 varv 35 33
6200 varv 44 38
6700 varv 37 33
7200 varv 35 66
7700 varv 39 39
8200 varv 39 30
8700 varv 45 41
9200 varv 37 36
9700 varv 44 42
10200 varv 41 38
10700 varv 40 35
11200 varv 41 41
11700 varv 41 39
12200 varv 1) 40 38
Totalförlust i mg 1143 1122
Medelförlust i mg per 100 varv 9,4 9,2
Erhållen klass 8 8

 

1) Provningen avbröts i samråd med uppdragsgivaren då båda skikten (golvfärg + primer) tillsammans erhöll klass 8 dvs högsta klassificeringen. I och med detta har antal provningsvarv för genomnötning på ca 50% av den nötta arean ej fastställts