Elko Strong
Elko Strong

Elko Strong

Material-Konstruktion

1. Pro-mastic
Co-polymer dispersion med speciell designade egenskaper för andvändning i blandningar innehållande cement.Förvaras frostfritt. Ej vådligt.

2. Elko-Torrbruk

Sammansatt av mineraler av hög kvalitè och kontrollerad gradering. Innehåller cement. Levereras i fraktioner 0-2, 0-8 och 0-16 mm. Alt. med fiber. Kulörer grå eller vit. Förvaras torrt.

Fördelar

 • Ökad vidhäftning till ett stort område av underlag, inklusive betong, kemiska produkter, stål och tegel.
 • Bruket kan appliceras i mycket tunna skickt.
 • Utomordenligt motstånd mot påverkan av vatten och vattenånga.
 • Hög resistens mot saltgenomträngning.
 • Avsevärt ökad hållfasthet och elasticitet.
 • Starkt reducerad dammbindning vid jämförelse med vanlig betongyta.
 • Avsevärt ökad resistens mot flera kemikalier.
 • Minskad risk för frostsprängning.

Användningsområden

 • Ilagningar och reparationer av betongytor. Även ytor av t ex stabil asfalt.
 • Industrigolv – avjämning och ytskikt.
 • Sättbruk för sten och keramiska plattor.
 • Områden där ökad kemikalieresistens önskas, exempelvis inom lantbruk och livsmedelsindustrin.
 • Trafikramper i P-hus.
 • Korrosionsskydd på ingjutningsdetaljer av stål och betong.
 • Reparation av betongtrappor.
 • Olika typer av tätningar.

Blandning
Kan enkelt utföras i en standard bruks-/betongblandare. Små satser under 100 kg kan även blandas manuellt. Blandningstid 1 – 3 min. eller tills homogenitet nåtts. Kort blandningstid motverkar luft i blandningen.

Blandningsförhållande
Pro-mastic 3,5 lit/ Elko-Torrbruk 25 kg.

Detta ger en konsistens som lämpar sig bäst för reparation av golv och betongkonstruktioner. För anpassning av konsistensen för andra områden minskas eller ökas delen Pro-Mastic för bästa bearbetbarhet av bruket.

Förberedelse av underlag
Varje underlag måste vara rent och fritt från betonghud, damm och löst material. För betonggolv gäller normalt att en kryss-utfräsning till 1-3 mm djup rekommenderas. Därefter renspolning med vatten alt dammsugning. Som ett alternativ kan en etsning i saltsyra ske, (iakttag anvisningarna härför). En noggrann borstning av ytan sker därefter i kombination med vattenspolning för att avlägsna alla rester av syran.

Primning
För att uppnå maximalt god vidhäftning vid golvarbeten rekommenderas en primning av underlaget. Börja med att ca. 2-6 timmar före primningen väl fukta underlaget. Överblivet vatten skrapas bort före primern påföres. Betongprimern kan nyttjas direkt på förberett underlag alt. som ”slurry”. Blanda 50/50 volymdelar cement och betongprimer. Borsta primern / slurryn noggrant på underlaget. Elko-Strong-massan appliceras sedan medan primern alltjämt är våt.

Applicering av ytskikt på t ex betonggolv

Allmänt gäller att Elko-Strong kan läggas i vilken tjocklek som helst, även tunna utspetsningar. Det är därför möjligt att inskränka sig till avjämningar och lagningar av skadade partier. Slipa gärna ett spår med rondell i underlaget för avslutning av utspetsningar, för att därigenom undvika stötkanter.

När bruket blandats påföres detta den alltjämt våta primern och avstrykes. En glättning sker därefter med stålglätta eller s.k helikopter till önskad ytfinish. En erfaren golvläggare lär sig snabbt att uppnå önskat resultat. Det går dock att efter det att bruket har stelnat något, företa ytterligare en glättning med en ren stålglätta. Med någon erfarenhet lär man sig snart när detta bäst låter sig göras.

Härdning

Elko-Strong utvecklar maximal hållfasthet om den inte tillåts torka ur under de första 24 timmarna. Detta är speciellt viktigt att tänka på vid tunna skikt såsom utspetsningar. Täck därför ytan med en plastfolie eller applicera en sealer under tiden. En efterhärdning äger sedan rum över en längre tid och samma regler gäller här som för cementbetong.

Rengöring av verktyg
Då härdad Elko-Strong här mycket hög vidhäftning till de flesta underlag är det angeläget att rengöra verktyg och annan utrustning i tid. Se alltid till att vatten finns till hands för ändamålet. Lösningsmedel som lacknafta kan användas för rengöring av ännu ej helt uthärdad Elko-Strong.

Lagring
Elko-Torrbruk har obegränsad lagringstid förutsatt att det ej utsättes för fukt. Pro-Mastic förvaras på plats skyddad från frost eller långvarig uppvärmning. Välj gärna en skuggad plats vid förvaring utomhus. Tänk på frostrisken! Lagringstid vid rumstemperatur ca 1 år. Öppnade emballage tillslutes på nytt.

Tekniska data (efter 28 dygn)

Draghållfasthet N mm2 4,34
Böjhållfsthet N mm2 10,62
Vidhäftning – betong N mm2 3,45
Vidhäftning – stål N mm2 1,59